EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Real Estate Fund

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

EfTEN Real Estate Fund III AS-i (registrikood 12864036; edaspidi nimetatud “Fond”) juhatus kutsub
kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 25. aprillil 2016. a algusega kell 10.00.
Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Blu Sky konverentsikeskus aadressil Tallinn, Rävala pst 3.
Vastavalt nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
2. 2015. majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kasumi jaotamine
_________________________________________________________________________________
Fondi nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:
Päevakorrapunkt 1:
Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.
Päevakorrapunkt 2:
2015. majandusaasta aruanne on auditeeritud Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers poolt. Nõukogu
on aruande heaks kiitnud ja koostanud nõukogu aruande.
Otsuse eelnõu: Kinnitada EfTEN Real Estate Fund III AS-i 2015. majandusaasta aruanne.
Päevakorrapunkt 3:
Nõukogu kiitis oma otsusega heaks juhatuse poolt esitatud ja majandusaasta aruandes märgitud
kasumi jaotamise ettepaneku.
Otsuse eelnõu:
Jaotamata kasum seisuga 31.12.2015. a summas 1 492 144 eurot jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali – 74 607 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) – 411 000 eurot;
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 1 006 537 eurot.
Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 25. aprilli 2016. a kell 23:59 seisuga,
kusjuures aktsiad, mis emiteeriti 23. märtsi 2016.a nõukogu otsuse alusel, ei anna õigust osaleda
2015. majandusaasta kasumi jagamisel.
Dividend makstakse aktsionäridele välja 06. mail 2016. a.
Täiendav informatsioon:
Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse üldkoosolekule eelneva viienda
tööpäeva lõpu (kell 23.59) seisuga.
Üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh 2015. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja
kasumi jaotamise ettepaneku ja nõukogu aruandega, saab tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise
päevani Fondi asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel) tööpäevadel kella 9.00 kuni
16.00.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Fondi tegevuse kohta. Juhatus võib
keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele.
Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema
nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus
juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate
küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva
enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10
aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3
päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Koosolekule registreerimine algab 25.04.2016 kell 09.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut
tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK