EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Real Estate Fund

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse

EfTEN Real Estate Fund III AS-i (registrikood 12864036; edaspidi nimetatud “Fond”) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 27. septembril 2017. a algusega kell 10.00.

Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Blu Sky hotelli II korruse konverentsikeskus (Hansa saal)  aadressil Tallinn, Rävala pst 3.

Vastavalt nõukogu otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. Ülevaade fondi tegevusest
  2. Fondi põhikirja muudatuste kinnitamine
  3. Aktsiate väljalaskehinna määramine ja aktsionäride eesõiguse välistamine
  4. Fondi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas
  5. Valitsemislepingu muutmine

Fondi nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1:

Juhatuse ülevaade aktsionäridele fondi tegevusest. Päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2:

10.01.2017 jõustus uus investeerimisfondide seadus (IFS). Enne IFS-i jõustumist tegutsevad aktsiaseltsifondid loetakse uue IFS-i alusel asutatud fondiks, kuid fondid peavad oma dokumendid ja tegevuse viima uue seadusega kooskõlla 12 kuu jooksul uue IFS-i jõustumisest. Eeltoodu, börsil noteerimise kava ja redaktsiooniliste parandustega (nt selgem sõnastus) seoses muudetakse põhikirja. Muudatustega ei muutu investeerimispõhimõtted ega aktsiatega seotud õigused.

Otsuse eelnõu: Muuta põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 3:

3.1. Otsuse eelnõu: 2017. aasta sügisel nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise otsustamisel ja aktsiate avalikul pakkumisel emiteeritavate aktsiate hind on 14 eurot või suurem juhul, kui 30.09.2017 aktsiate puhasväärtus ületab 14 eurot. Aktsiate pakkumishind märgitakse nõukogu aktsiakapitali suurendamise otsuses.

3.2. Otsuse eelnõu: Välistada fondi aktsionäride märkimise eesõigus 2017. aasta sügisel nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise otsustamisel ja aktsiate avalikul pakkumisel.

Päevakorrapunkt 4:

Otsuse eelnõu: Esitada taotlus kõigi fondi aktsiate, sh 2017. aasta sügisel fondi nõukogu otsuse alusel emiteeritavate uute aktsiate, noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas ning anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Päevakorrapunkt 5:

Seoses uue IFS-i jõustumisega muudetakse valitsemislepingut ja määratakse fondivalitsejale väljamakstava edukustasu suurus. Valitsemisleping näeb ette fondi kohustuse aktsiate noteerimisel selleks hetkeks kogunenud edukustasu fondivalitsejale välja maksta ja fondivalitseja kohustuse omandada väljamakstava edukustasu arvel fondi aktsiaid. Fond tagab uute emiteeritavate aktsiate pakkumisel fondivalitsejale aktsiate eelisjaotuse osas, mis võimaldab fondivalitsejal aktsiate märkimise kohustuse täita. Fondivalitseja võtab endale kohustuse omandatavaid aktsiaid mitte võõrandada 24 kuu jooksul aktsiate omandamisest ja börsil kauplemise alustamisest. Fondivalitseja edukustasu reserv on kajastatud fondi bilansis kohustusena. Edukustasu väljamaksmine ei avalda mõju fondi omakapitalile.

Otsuse eelnõu:  Kinnitada valitsemislepingu uus redaktsioon esitatud kujul ning anda juhatusele volitused muudetud valitsemislepingu allkirjastamiseks ja selles märgitud tingimustel fondivalitsejale edukustasu maksmiseks summas 1 221 799 eurot.

Täiendav informatsioon:

Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse üldkoosolekule eelneva viienda tööpäeva lõpu (kell 23.59) seisuga.

Kõigi üldkoosolekuga seotud dokumentidega saab tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise päevani Fondi asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel)  tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil [email protected].

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Fondi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Koosolekule registreerimine algab 27.09.2017 kell 09.30.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal lisaks isikut tõendavale dokumendile ka volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK