EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Kinnisvarafond

EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

EfTEN Kinnisvarafond AS-i (registrikood 11505393; edaspidi nimetatud “Fond”) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 23. aprillil 2018. a algusega kell 10.00.

Üldkoosoleku toimumise koht: Hotell Palace konverentsikeskus aadressil Tallinn, Vabaduse väljak 3.

Vastavalt nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
  2. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Kasumi jaotamine
  4. Nõukogu liikme volituste pikendamine

_________________________________________________________________________________

Fondi nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud: 

Päevakorrapunkt 1: 

Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2: 

Majandusaasta aruanne 2017 on auditeeritud Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers poolt. Nõukogu on aruande heaks kiitnud ja koostanud nõukogu aruande.

Otsuse eelnõu: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond AS-i majandusaasta aruanne 2017.

Päevakorrapunkt 3: 

Nõukogu kinnitas juhatuse poolt esitatud ja majandusaasta aruandes märgitud kasumi jaotamise ettepaneku. Otsuse eelnõu:

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2017. a summas 46 322 445  eurot jaotada järgmiselt:

Eraldised reservkapitali                                                –   519 850 eurot;

Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend)    –   5 357 226 eurot (13,6 eurosenti aktsia kohta);

Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 40 445 369 eurot.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. aprilli 2018. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 30. aprillil 2018. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Päevakorrapunkt 4: 

Vastavalt Fondi põhikirjale on Fondi nõukogu liikmete volituste tähtaeg viis aastat. 05.04.18 möödus Arti Arakase, Jaan Pillesaare, Sander Rebase, Siive Penu ja Laire Piigi volituste tähtaeg.

Otsuse eelnõu: Pikendada nõukogu liikmete Arti Arakase, Jaan Pillesaare, Sander Rebase, Siive Penu ja Laire Piigi volitusi järgmiseks viieks aastaks.

Täiendav informatsioon:

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse viis tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh majandusaasta aruande 2017, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja nõukogu aruandega, saab tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise päevani Fondi asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel)  tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Fondi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.  Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Koosolekule registreerimine algab 23.04.2018 kell 09.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal lisaks isikut tõendavale dokumendile ka volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

Palume Teil saata kinnitus korralise üldkoosoleku kättesaamise kohta viivitamata omal valikul kirjalikult (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5) või elektrooniliselt ([email protected]).

 

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK