EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Kinnisvarafond

EfTEN Kinnisvarafond AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

EfTEN Kinnisvarafond AS-i (registrikood 11505393; asukoht Tallinn, A. Lauteri 5) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 15. juunil 2021. a algusega kell 10.00.

Üldkoosoleku toimumise koht: Hotell Palace konverentsikeskus aadressil Tallinn, Vabaduse väljak 3.

Vastavalt fondi nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
  2. 2020. majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Kasumi jaotamine
  4. Aktsiakapitali vähendamine
  5. Fondivalitsejale edukustasu maksmine

Fondi nõukogu ettepanekud ja juhatuse otsuste eelnõud päevakorrapunktide osas on alljärgnevad:

Päevakorrapunkt 1:  Juhatuse ülevaade fondi tegevusest

Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2:  2020. majandusaasta aruande kinnitamine

Fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2020 auditeeris fondi audiitor aktsiaselts PricewaterhouseCoopers.

Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond AS-i majandusaasta aruanne 2020 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 3: Kasumi jaotamine

Juhatus esitab üldkoosolekule fondi nõukoguga kooskõlastatud kasumi jaotamise ettepaneku.

Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: Fondi 2020. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum oli 3,065 miljonit eurot. Jaotamata kasum kokku seisuga 31.12.2020 summas 50 556 472 eurot jaotada järgmiselt:

Eraldised reservkapitali: 180 000 eurot;

Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 7 023 481 eurot (17,83 eurosenti aktsia kohta);

Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.

Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 43 352 991 eurot.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22.06.2021 fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 28.06.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Päevakorrapunkt 4: Aktsiakapitali vähendamine

Juhatus esitab üldkoosolekule fondi nõukoguga kooskõlastatud aktsiakapitali vähendamise ettepaneku.

Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: Seoses fondi investeeringu müügiga vähendada EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsiakapitali aktsiate tühistamise teel 429 077 euro võrra järgmistel tingimustel:

  • Tühistatakse 858 154 EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsiat, iga aktsia nimiväärtusega 0,5 eurot, proportsionaalselt iga aktsionäri osalusele fondis vastavalt aktsionäride nimekirjale, mis fikseeritakse 22.06.2021 fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
  • Aktsiakapitali vähendamise tulemusel on uueks aktsiakapitali suuruseks 19 266 608,5 eurot.
  • Aktsiakapitali vähendamisel makstakse aktsionäridele välja kokku 2 399 999 eurot ning väljamaksed tehakse proportsionaalselt aktsionäridele kuuluvate aktsiate arvuga. Aktsionäride nimekiri, kes on õigustatud aktsiakapitali vähendamisel väljamakseid saama, fikseeritakse 22.06.2021 fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamakse tehakse aktsionäridele kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest.

Päevakorrapunkt 5: Fondivalitsejale edukustasu maksmine

Fondivalitseja müüs fondi nõukogu otsuse alusel fondi tütarettevõttele EfTEN SPV9 OÜ-le kuulunud kinnistu asukohaga Tallinn, Kadaka tee 63. Kinnistu müük oli fondi huvides ning selle kiitis heaks fondi nõukogu. Fondivalitseja tegi fondi nõukogule ettepaneku maksta kinnistu eeltooduga seoses edukustasu 153 436 eurot. Ettepaneku edukustasu väljamaksmiseks on heaks kiitnud fondi nõukogu ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: Maksta fondivalitsejale edukustasu 153 436 eurot.

 

Täiendav informatsioon:

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse viis tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekuga seotud dokumentidega saab tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise päevani fondi asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel)  tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet fondi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Juhatus ja aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Fond ei võimalda elektroonilist osavõtmist üldkoosolekust ega elektroonilist ega posti teel hääletamist.

Koosolekule registreerimine algab 15.06.2021 kell 09.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal lisaks isikut tõendavale dokumendile ka volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui see on kehtiva õiguse kohaselt nõutav. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi poolt koostatud eestikeelse tõlkega.

Viiruse leviku tõkestamiseks kasutatavad meetmed

Eesmärgiga hoida kõigi aktsionäride ja üldkoosolekul osalejate tervist, palub EfTEN Kinnisvarafond AS aktsionäridel võimalusel osaleda üldkoosolekul volitatud esindaja kaudu. Soovitame määrata esindajaks fondi juhatuse liikme Viljar Arakas’e, kellele saate anda volikirja alusel täpsed juhised teie nimel hääletamiseks iga päevakorrapunkti osas. Selliselt saate hääletada vastavalt enda soovile samal ajal vältides ühte ruumi kogunemist paljude teiste inimestega ning vähendades haigestumise riski. Üldkoosolekule ei lubata isikuid, kellel on haigustunnused ning füüsiliselt osalevad aktsionärid peavad täitma osalejate tervise kaitsmiseks antavaid juhiseid ja korraldusi.

Palume Teil saata kinnitus korralise üldkoosoleku kutse kättesaamise kohta viivitamata omal valikul kirjalikult (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5) või elektrooniliselt ([email protected]).

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK