EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Kinnisvarafond

EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse

EfTEN Kinnisvarafond AS-i (registrikood 11505393; edaspidi nimetatud “Fond”) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 05. detsembril 2017. a algusega kell 11.00.

Üldkoosoleku toimumise koht: Hotell Palace konverentsikeskus aadressil Tallinn, Vabaduse väljak 3.

Vastavalt nõukogu otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. Kasumi jaotamine
  2. Fondi põhikirja ja valitsemislepingu muudatuste kinnitamine

Fondi nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1: 

19.04.2017. fondi korralisel üldkoosolekul otsustati jaotamata kasumist seisuga 31.12.2016. a summas 46 075 000 teha eraldis reservkapitali summas 721 000 eurot ja aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa suuruseks (netodividendiks) määrata 4 500 000 eurot. Pärast nimetatud eraldiste tegemist jäi jaotamata kasumise jäägiks 40 855 000 eurot. Arvestades fondi suurt raha jääki, 2016. majandusaasta tulemusi ja eelnevat dividendi otsust teeb juhtatus ettepaneku maksta täiendavalt netodividendina aktsionäridele välja 4 100 000 eurot. Nõukogu on juhatuse poolt esitatud täiendava kasumi jaotamise ettepaneku kinnitanud.

Otsuse eelnõu: Kooskõlas 19.04.2017. kinnitatud majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise otsusega, mille alusel on tehtud eraldis reservkapitali summas 721 000 eurot määrati aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa suuruseks (netodividendiks) 4 500 000 eurot, jaotada aktsionäride vahel täiendavalt 4 100 000 eurot (0,10408371 eurot aktsia kohta).  Jaotamata kasumi jääk pärast täiendava eraldise tegemist on 36 355 000 eurot.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 05. detsembri 2017. a kell 23:59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. jaanuaril 2018. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Päevakorrapunkt 2: 

Seoses 10.01.2017 jõustunud investeerimisfondide seadusega on kõik enne nimetatud seaduse jõustumist registreeritud fondid kohustatud oma dokumentatsiooni ja tegevuse viima vastavusse uue investeerimisfondide seadusega.

2.1. Otsuse eelnõu: Kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

2.2. Otsuse eelnõu: Kinnitada valitsemislepingu uus redaktsioon ja anda juhatusele volitused valitsemislepingu uue redaktsiooni allkirjastamiseks.

Täiendav informatsioon:

Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse üldkoosolekule eelneva viienda tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigi üldkoosolekuga seotud dokumentidega saab tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise päevani Fondi asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel)  tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Fondi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Koosolekule registreerimine algab 05. detsembril 2017 kell 10.30.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal lisaks isikut tõendavale dokumendile ka volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

Palume Teil saata kinnitus erakorralise üldkoosoleku kättesaamise kohta viivitamata omal valikul kirjalikult (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5) või elektrooniliselt ([email protected]).

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK