EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Kinnisvarafond II

EfTEN Kinnisvarafond II AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

EfTEN Kinnisvarafond II AS-i (registrikood 12781528, edaspidi nimetatud “Fond”) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 11. juunil 2019. a algusega kell 10.00.

Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Blu Sky hotelli II korruse konverentsikeskus aadressil Tallinn, Rävala pst 3.

Vastavalt nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
  2. 2018. majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Kasumi jaotamine
  4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

_________________________________________________________________________________

Fondi nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1:

Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2:

Fondi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018 on auditeeritud Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers poolt. Nõukogu on aruande heaks kiitnud ja koostanud nõukogu aruande.

Ettepanek: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond II AS-i majandusaasta aruanne 2018.

Päevakorrapunkt 3:

Nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud ja majandusaasta aruandes märgitud kasumi jaotamise ettepaneku. Ettepanek:

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2018. a summas 32 992 310 eurot jaotada järgmiselt:

Eraldised reservkapitali – 717 852 eurot;

Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) – 8 108 105 eurot (0,88 eurot aktsia kohta);

Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 24 166 353 eurot.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18. juuni 2019. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Dividend makstakse aktsionäridele välja 21. juunil 2019. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Päevakorrapunkt 4:

Nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 28.11.2019.

Ettepanek: Pikendada nõukogu liikmete volitusi nende lõppemisest 28.11.2019 järgnevaks viieks aastaks, s.o kuni 28.11.2024.

Täiendav informatsioon:

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse viis tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh majandusaasta aruande 2018, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, põhikirja ja valitsemislepinguga saab tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise päevani Fondi asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel)  tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Fondi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.  Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Koosolekule registreerimine algab 11. juunil 2019 kell 09.30.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal lisaks isikut tõendavale dokumendile ka volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

 

Palume Teil saata kinnitus korralise üldkoosoleku kättesaamise kohta viivitamata omal valikul kirjalikult (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5) või elektrooniliselt ([email protected]).

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK