EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Kinnisvarafond II

EfTEN Kinnisvarafond II AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

EfTEN Kinnisvarafond II AS-i (registrikood 12781528; asukoht Tallinn, A. Lauteri 5) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 17. juunil 2021. a algusega kell 10.00.

Üldkoosoleku toimumise koht: Hotell Palace konverentsikeskus aadressil Tallinn, Vabaduse väljak 3.

Vastavalt fondi nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
  2. 2020. majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Kasumi jaotamine

Fondi nõukogu ettepanekud ja juhatuse otsuste eelnõud päevakorrapunktide osas on alljärgnevad:

Päevakorrapunkt 1: 

Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2: 

Fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2020 auditeeris fondi audiitor aktsiaselts PricewaterhouseCoopers.

Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond II AS-i majandusaasta        aruanne 2020 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 3: 

Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: Kasumit mitte jaotada.

 

Täiendav informatsioon:

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekuga seotud dokumentidega saab tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise päevani fondi asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel)  tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet fondi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma. Juhatus ja aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Fond ei võimalda elektroonilist osavõtmist üldkoosolekust ega elektroonilist ega posti teel hääletamist.

Koosolekule registreerimine algab 17.06.2021 kell 09.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal lisaks isikut tõendavale dokumendile ka volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui see on kehtiva õiguse kohaselt nõutav. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi poolt koostatud eestikeelse tõlkega.

Viiruse leviku tõkestamiseks kasutatavad meetmed

Eesmärgiga hoida kõigi aktsionäride ja üldkoosolekul osalejate tervist, palub EfTEN Kinnisvarafond II AS aktsionäridel võimalusel osaleda üldkoosolekul volitatud esindaja kaudu. Soovitame määrata esindajaks fondi juhatuse liikme Viljar Arakas’e, kellele saate anda volikirja alusel täpsed juhised teie nimel hääletamiseks iga päevakorrapunkti osas. Selliselt saate hääletada vastavalt enda soovile samal ajal vältides ühte ruumi kogunemist paljude teiste inimestega ning vähendades haigestumise riski. Üldkoosolekule ei lubata isikuid, kellel on haigustunnused ning füüsiliselt osalevad aktsionärid peavad täitma osalejate tervise kaitsmiseks antavaid juhiseid ja korraldusi.

Palume Teil saata kinnitus korralise üldkoosoleku kutse kättesaamise kohta viivitamata omal valikul kirjalikult (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5) või elektrooniliselt ([email protected]).

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK