EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Kinnisvarafond II

EfTEN Kinnisvarafond II AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

EfTEN KINNISVARAFOND II AS-i AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE
EfTEN Kinnisvarafond II AS-i (registrikood 12781528, edaspidi nimetatud “Fond”) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 12. aprillil 2018. a algusega kell 10.00.
Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Blu Sky hotelli II korruse konverentsikeskus aadressil Tallinn, Rävala pst 3.

Vastavalt nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
2. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kasumi jaotamine
4. Põhikirja ja valitsemislepingu muutmine
5. Aktsiakapitali suurendamine
_________________________________________________________________________________
Fondi nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1:
Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2:
Fondi majandusaasta aruanne 2017 on auditeeritud Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers poolt.
Nõukogu on aruande heaks kiitnud ja koostanud nõukogu aruande.
Ettepanek: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond II AS-i majandusaasta aruanne 2017.

Päevakorrapunkt 3:
Nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud ja majandusaasta aruandes märgitud kasumi jaotamise ettepaneku.

Ettepanek:
Jaotamata kasum seisuga 31.12.2017. a summas 26 654 182 eurot jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali – 996 519 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) – 7 022 428 eurot (0,87 eurot aktsia kohta);
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 18 635 235 eurot.
Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 19. aprilli 2018. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Dividend makstakse aktsionäridele välja 30. aprillil 2018. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Päevakorrapunkt 4:
Seoses uue investeerimisfondide seaduse jõustumisega, muudatustega väärtpaberite registri pidamise
seaduses ja äriseadustikus tuleb ajakohastada EKFII põhikiri ja fondivalitsejaga sõlmitud valitsemisleping.
4.1. Ettepanek: Kinnitada põhikirja uus redaktsioon.
4.2. Ettepanek: Kinnitada valitsemislepingu uus redaktsioon ja anda juhatusele volitused valitsemislepingu uue redaktsiooni allkirjastamiseks.

Päevakorrapunkt 5:
Nõukogu on heaks kiitnud uue investeerimisobjekti (Marienthali keskus) omandamise ning sellega seonduvalt tuleks suurendada aktsiakapitali.
Ettepanek: Suurendada aktsiakapitali 11 420 000 € võrra uute aktsiate emiteerimise teel alljärgnevalt:

(i) Emiteeritakse 1 142 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10€, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 92 137 560 € ;
(ii) Uued aktsiad lastakse välja ülekursiga. Aktsia väljalaskehind (nominaalväärtus + ülekurss) arvestatakse märtsi NAV-i alusel, millest arvatakse maha dividendimakse ühe aktsia kohta
2017. aasta eest ning sellega seotud tulumaks. Ülekursi suurus märgitakse üldkoosoleku otsuses;
(iii) Uued aktsiad annavad õiguse osaleda kasumi jaotamisel (saada dividendi) alates 2018. majandusaasta eest st uued aktsiad ei anna õigust osaleda kasumi jaotamisel 2017. majandusaasta eest.
(iv) Uute aktsiate märkimise õigus on üksnes isikutel, kes märgitakse üldkoosoleku otsuses. Märkimisperiood algab otsuse vastuvõtmisest ja lõppeb 20. aprillil 2018. Uute aktsiate eest tasumine toimub rahalise sissemaksena EfTEN Kinnisvarafond II AS arvelduskontole nr EE212200221060959129 Swedbank`is hiljemalt                      20. aprilliks 2018.
(v) Juhul, kui märkimisperioodi lõpuks on märgitud aktsiate arv väiksem kui kavandatud aktsiakapitali suurendamise ulatus, on Fondi juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust kasutada 15 päeva jooksul pärast märkimisperioodi lõppu.

Täiendav informatsioon:
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse viis tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh majandusaasta aruande 2017, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, põhikirja ja valitsemislepinguga saab tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise päevani Fondi asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel) tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Fondi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Koosolekule registreerimine algab 12. aprillil 2018 kell 09.30.
Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal lisaks isikut tõendavale dokumendile ka volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust eitulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

Palume Teil saata kinnitus korralise üldkoosoleku kättesaamise kohta viivitamata omal valikul kirjalikult (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5) või elektrooniliselt ([email protected]).

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK