EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Kinnisvarafond II

EfTEN Kinnisvarafond II AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

EfTEN Kinnisvarafond II AS-i (registrikood 12781528, edaspidi nimetatud “Fond”) juhatus kutsub
kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 29. aprillil 2016. a algusega kell 10.00.
Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Blu Sky konverentsikeskus aadressil Tallinn, Rävala pst 3.
Vastavalt nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
2. 2015. majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kasumi jaotamine
_________________________________________________________________________________
Fondi nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:
Päevakorrapunkt 1:
Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.
Päevakorrapunkt 2:
2015. majandusaasta aruanne on auditeeritud Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers poolt. Nõukogu
on aruande heaks kiitnud ja koostanud nõukogu aruande.
Otsuse eelnõu: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond II AS-i 2015. majandusaasta aruanne.
Päevakorrapunkt 3:
Nõukogu kiitis oma otsusega heaks juhatuse poolt esitatud ja majandusaasta aruandes märgitud
kasumi jaotamise ettepaneku.
Otsuse eelnõu:
Jaotamata kasum seisuga 31.12.2015. a summas 3 018 897 eurot jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali – 150 945 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) – 2 127 200 eurot;
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 740 752 eurot.
Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 29. aprilli 2016. a kell 23:59 seisuga,
seejuures aktsiad, mis emiteeriti 09. veebruari 2016. a nõukogu otsuse alusel, ei anna õigust osaleda
2015. majandusaasta kasumi jagamisel.
Dividend makstakse aktsionäridele välja 06. mail 2016. a.
Täiendav informatsioon:
Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse üldkoosolekule eelneva viienda
tööpäeva lõpu (kell 23.59) seisuga.
Üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh 2015. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja
kasumi jaotamise ettepaneku ja nõukogu aruandega, saab tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise
päevani Fondi asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel) tööpäevadel kella 9.00 kuni
16.00.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Fondi tegevuse kohta. Juhatus võib
keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele.
Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema
nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus
juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate
küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva
enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10
aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3
päeva enne üldkoosoleku toimumist.
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn, Estonia tel 655 9515 faks 618 1818 e-­post info@eften.ee www.eften.ee
Koosolekule registreerimine algab 29.04.2016 kell 09.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut
tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.
Palun Teil saata kinnitus korralise üldkoosoleku kättesaamise kohta viivitamata omal valikul kirjalikult
(aadressil Tallinn, A. Lauteri 5), faksi teel (6 181 818) või elektrooniliselt (viljar.arakas@eften.ee või
maie.talts@eften.ee).