EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Kinnisvarafond II

EfTEN Kinnisvarafond II AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

EfTEN Kinnisvarafond II AS-i (registrikood 12781528, edaspidi nimetatud “Fond”) juhatus kutsub
kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 11. aprillil 2017. a algusega kell 10.00.
Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Blu Sky hotelli II korruse konverentsikeskus aadressil Tallinn, Rävala pst 3.

Vastavalt nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
2. 2016. majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kasumi jaotamine
_________________________________________________________________________________
Fondi nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1:
Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2:
Fondi 2016. majandusaasta aruanne on auditeeritud Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers poolt.
Nõukogu on aruande heaks kiitnud ja koostanud nõukogu aruande.
Otsuse eelnõu: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond II AS-i 2016. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 3:
Nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud ja majandusaasta aruandes märgitud kasumi jaotamise ettepaneku. Otsuse eelnõu:
Jaotamata kasum seisuga 31.12.2016. a summas 11 249 231 eurot jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali – 525 424 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) – 4 000 000 eurot;
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 6 723 807 eurot.
Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 11. aprilli 2017. a kell 23:59 seisuga.
Dividend makstakse aktsionäridele välja 17. aprillil 2017. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Täiendav informatsioon:
Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse üldkoosolekule eelneva viienda
tööpäeva lõpu (kell 23.59) seisuga.
Üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh 2016. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja
kasumi jaotamise ettepaneku ja nõukogu aruandega, saab tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise
päevani Fondi asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel) tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Fondi tegevuse kohta. Juhatus võib
keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele.
Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema
nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus
juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate
küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva
enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10
aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3
päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Koosolekule registreerimine algab 11.04.2017 kell 09.30.
Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal lisaks isikut
tõendavale dokumendile ka volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Välisriigis registreeritud
juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei
tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud
eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.                                                                                                                                                                                Palun Teil saata kinnitus korralise üldkoosoleku kättesaamise kohta viivitamata omal valikul kirjalikult
(aadressil Tallinn, A. Lauteri 5) või elektrooniliselt (viljar.arakas@eften.ee).