EfTEN CapitalEfTEN Capital

Uudised

Balti Kinnisvaraportfell AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse ja päevakord

Balti Kinnisvaraportfell AS-i (registrikood 10830872, asukohaga Tallinn, A.Lauteri 5) juhatus kutsub 15.05.2013.a algusega kell 10.00 kokku Balti Kinnisvaraportfell  AS-i, nõupidamiste ruumis (III korrusel, aadressil Tallinn, A.Lauteri 5) aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Balti Kinnisvaraportfell AS-i nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra:
2012. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2012. majandusaasta aruanne.
Kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek: Jaotamata kasumist seisuga 31.12.2012 summas 2 164 448 eurot jaotada järgmiselt:
– eraldisena kohustuslikku reservkapitali 0 eurot;
– määrata kindlaks dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri aktsionäridele üldkoosoleku toimumise kuupäeva seisuga s.o 15.05.2013. a ja maksta dividendina välja 197 500 eurot. Dividend makstakse välja hiljemalt 30.06.2013. a. Ülejäänud osa jätta jaotamata.

3. Oma aktsiate omandamine:

Nõukogu ettepanek: Kinnitada oma lihtaktsiate omandamine vähempakkumise teel järgmistel  tingimustel:
– Balti Kinnisvaraportfell AS-l on õigus oma aktsiaid omandada üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest kuni 30.06.2013. a.;
– kokku omandatakse aktsiaid maksimaalselt kuni 250 000 euro eest või kuni omandatavate aktsiate nimiväärtuste summa ulatub 1/10 aktsiakapitalist. Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.
-ühe aktsia eest tasutav miinimumsumma on vähempakkumisel esitatav väikseim summa ning maksimumsumma 30.04.13 seisuga avaldatud NAV.
-juhatus kontrollib esitatud pakkumiste vastavust üldkoosoleku otsusele ning enne väljamaksete tegemist esitab aktsionäride nimekirja, kellelt aktsiaid omandatakse, nõukogule kinnitamiseks;
-anda juhatusele õigus määrata oma aktsiate omandamise korraldajaks krediidiasutus.

4.Väljumisstrateegia

Nõukogu ettepanek: Kiita heaks nõukogu otsus Balti Kinnisvaraportfell AS-i kinnisvaraportfelli müügiks tervikuna viie aasta pärast peale käesoleva koosoleku toimumist. Sobiva pakkumise esitamisel võib juhatus müüa kinnistuid ka üksikobjektidena, kui nõukogu on selleks eraldi eelneva nõusoleku andnud.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt  teavet Balti Kinnisvaraportfell AS-i tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Majandusaasta aruande, nõukogu aruande, audiitori järeldusotsuse, aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide osas, juhatuse, nõukogu, aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõude ning muude dokumentidega saab tutvuda üldkoosoleku teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani Balti Kinnisvaraportfell AS-i asukohas Tallinn, A.Lauteri 5 tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.

Vastavalt  Balti Kinnisvaraportfell AS-i põhikirjale fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 15.05.13 kell 09.00.

Koosolekule registreerimine algab 15.05.13 kell 9.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 4 võib koosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.

 

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK