EfTEN CapitalEfTEN Capital

Uudised

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse ja päevakord

Balti Kinnisvaraportfell AS-i (registrikood 10830872) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 20. aprillil 2017. a kell 11.00.                                          Koosoleku toimub Balti Kinnisvaraportfell AS-i asukohas Tallinn, A. Lauteri 5 (III korrus).                                                                                                                                                                             Balti Kinnisvaraportfell AS-i nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra:

  1. Juhatuse ülevaade ettevõtte tegevusest
  2. Majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Kasumi jaotamine
  4. Aktsiakapitali vähendamine.
  5. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

Lisainformatsioon

Nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1:

Juhatus teeb ülevaate fondi tegevusest. Päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2:

Otsuse eelnõu: Kinnitada Balti Kinnisvarafond AS-i 2016. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 3:

Otsuse eelnõu: Jaotamata kasum seisuga 31.12.2016. a summas 1 357 996 eurot jaotada järgmiselt: Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend)  –  400 000 eurot. Jaotamata kasumi jääk pärast eraldise tegemist on 957 996 eurot.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.04.2017 kell 23:59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 27.07.2017. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Päevakorrapunkt 4:

Otsuse eelnõu: Kapitali struktuuri muutmisega seoses vähendada aktsiakapitali 283 383,7 euro võrra lihtaktsia nimiväärtuse 0,1 euro võrra vähendamise teel ning sellega seoses kinnitada põhikirja uus redaktsioon. Aktsiakapitali vähendamise tulemusel on uueks aktsiakapitali suuruseks 1 133 598,3 eurot ja lihtaktsia nimiväärtuseks 0,4 eurot. Eelisaktsia nimiväärtus ei muudetud.  Aktsiakapitali vähendamisel maksta aktsionäridele välja kokku        1 303 565,02 eurot (0,46 eurot aktsia kohta). Väljamakse saajate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20. aprilli 2017. a kell 23:59 seisuga. Väljamaksed tehakse proportsionaalselt aktsionäridele kuuluvate aktsiate arvuga ülekandega aktsionäri pangaarvele kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest.

Päevakorrapunkt 5:

Otsuse eelnõu: Kutsuda tagasi nõukogu liige Tõnis Nõmmik ning valida tema asemel uueks nõukogu liikmeks Ene Õunmaa, kelle volitused jõustuvad otsuse vastuvõtmisest.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Balti Kinnisvaraportfell AS-i tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

2016. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga, samuti otsuste eelnõude, aktsionäride põhjendustega päevakorrapunktide osas ja muude dokumentidega saab tutvuda üldkoosoleku teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani ettevõtte asukohas tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.

Vastavalt  Balti Kinnisvaraportfell AS-i põhikirjale fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 20.04.2017 kell 09.00. Koosolekule registreerimine algab 20.04.2017 kell 10.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal lisaks ka kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 4 võib koosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK