EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Kinnisvarafond

EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

EfTEN Kinnisvarafond AS-i (registrikood 11505393; edaspidi nimetatud “Fond”) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 13. aprillil 2017. a algusega kell 10.00.
Üldkoosoleku toimumise koht: Hotell Palace konverentsikeskus aadressil Tallinn, Vabaduse väljak 3.
Vastavalt nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
2. 2016. majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kasumi jaotamine
4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine
5. Nõukogu liikme volituste pikendamine
_________________________________________________________________________________
Fondi nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1:
Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2:
2016. majandusaasta aruanne on auditeeritud Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers poolt. Nõukogu on aruande heaks kiitnud ja koostanud nõukogu aruande.
Otsuse eelnõu: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond AS-i 2016. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 3:
Nõukogu kinnitas juhatuse poolt esitatud ja majandusaasta aruandes märgitud kasumi jaotamise ettepaneku. Otsuse eelnõu:
Jaotamata kasum seisuga 31.12.2016. a summas 46 075 000 eurot jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali – 721 000 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) – 4 500 000 eurot;
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 40 855 000 eurot.
Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13. aprilli 2017. a kell 23:59 seisuga.
Dividend makstakse aktsionäridele välja 19. aprillil 2017. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Päevakorrapunkt 4:
Otsuse eelnõu: Kutsuda tagasi nõukogu liikmed Martin Hendre ja Erkki Raasuke, kelle volitused lõppevad otsuse vastuvõtmisest. Valida nõukogu liikmeks Kristo Oidermaa, isikukood 38606030229, kes on andnud nõusoleku enda nõukogu liikmeks valimiseks ja kelle volitused jõustuvad otsuse vastuvõtmisest.
Päevakorrapunkt 5:
Vastavalt Fondi põhikirjale on Fondi nõukogu liikmete volituste tähtaeg viis aastat. 30.03.2017 möödus nõukogu liikme Tauno Tatsi volituste tähtaeg.
Otsuse eelnõu: Pikendada nõukogu liikme Tauno Tatsi volitusi järgmiseks viieks aastaks.

Täiendav informatsioon:
Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse üldkoosolekule eelneva viienda tööpäeva lõpu (kell 23.59) seisuga.
Üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh 2016. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ja nõukogu aruandega, saab tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise päevani Fondi asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel) tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Fondi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Koosolekule registreerimine algab 13.04.2017 kell 09.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal lisaks isikut tõendavale dokumendile ka volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed
dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.
Palun Teil saata kinnitus korralise üldkoosoleku kättesaamise kohta viivitamata omal valikul kirjalikult (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5) või elektrooniliselt (viljar.arakas@eften.ee).